طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیمراسم سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی
مراسم دومین سالگرد ارتحال آیت الله مهدوی کنی

مراسم ترحیم دومین سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی صبح امروز در مدرسه مروی تهران برگزار شد.

خبرگزاری مهر: مراسم ترحیم دومین سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی صبح امروز در مدرسه مروی تهران برگزار شد.

آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, مراسم سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی

آیت الله مهدوی کنی

آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, مراسم سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی

آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, مراسم سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی

آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, مراسم سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی

آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, مراسم سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی

آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, مراسم سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی

آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, مراسم سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی

آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, مراسم سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی

آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, مراسم سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی

آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, مراسم سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی

آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, مراسم سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی

آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, آیت الله مهدوی کنی, مراسم سالگرد درگذشت آیت الله مهدوی کنی

مراسم دومین سالگرد ارتحال آیت الله مهدوی کنی برگزار می شود
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات