طاها پخش

به آتش کشیدن باقیمانده مزارع نیشکر فیلم
عکس های به آتش کشیدن درختان در اثر سهل انگاری مسافران

فیلمی از به آتش کشیدن باقیمانده مزارع نیشکر و آلودگی گسترده هوا در اهواز را مشاهده می کنید.

فیلم, دانلود, آتش مزارع, آتش کشیدن باقیمانده مزارع نیشکر

فیلم, دانلود, آتش مزارع, مزارع نیشکر
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ فیلمی از به آتش کشیدن باقیمانده مزارع نیشکر و آلودگی گسترده هوا در اهواز را مشاهده می کنید.

منبع:محمد-خوزستان(اهواز)

فیلم,دانلود,آتش مزارع,مزارع نیشکر,فیلم,مزارع نیشکر,آتش مزارع,دانلوداینجا کلیک کنیدتصویر به آتش کشیدن عامل تیراندازی به طرفداران رئال مادرید در عراق
facebook google telegram twitter whatsApp