طاها پخش

ورزشیانتصاب دو مدیرکل در وزارت ورزش!
برچسب ها:
انتصاب مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران

وزیر ورزش و جوانان یعد از استعفا امروز دو حکم مدیرکلی را امضا کرد.

خبرگزاری فارس: محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان روز گذشته از سمت خود استعفا کرد. این در حالی است که وی امروز در محل این وزارتخانه حاضر شد و شنیده ها حاکی از این است دو حکم مدیرکلی نیز به امضا رسانده است.

در حالی که برانوش نیک بین سرپرست امور بین الملل و بهروز منتقمی سرپرست توسعه منابع انسانی بودند این دو امروز حکم مدیرکلی خود را گرفتند.

هنوز سرپرستی برای وزارت ورزش انتخاب نشده اما به نظر می رسد شانس سجادی برای سرپرستی عمده است.

مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه با معاون رییس جمهور زنگبار دیدار کرد
facebook google telegram twitter whatsApp