طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

دیدنی و خواندنیقاشق اندازه گیری که به اندازه های متفاوت در می آید
صفرشدن خطای اندازه گیری فراورده های نفتی

به جای اینکه مجموعه ای از قاشق ها و پیمانه های اندازه گیری در حال پخت و پز در آشپزخانه داشته باشید، چه می شد اگر همه اندازه ها را ترکیب شده در یک ابزار تخت داشتید که با حرکت انگشتتان تنظیم می شد و به اندازه مورد نظرتان درمی آمد؟

برترین ها: به جای اینکه مجموعه ای از قاشق ها و پیمانه های اندازه گیری در حال پخت و پز در آشپزخانه داشته باشید، چه می شد اگر همه اندازه ها را ترکیب شده در یک ابزار تخت داشتید که با حرکت انگشتتان تنظیم می شد و به اندازه مورد نظرتان درمی آمد؟ آیا این مشکلی است که نیاز به یک راه حل دارد؟ « Polygon» یک قاشق اندازه گیری هوشمندانه است که چهار واحد اندازه گیری قاشقی را در یک ابزار تخت باهم ترکیب کرده است، درست مثل یک حتما کاغذ اریگامی. این ابزار از پلاستیک قابل بازیافت ساخته شده و می توانند تا 100 هزار بار بدون شکستن خم شود.

ابزار آشپزخانه, اریگامی, ابزار آشپزخانه, قاشق اندازه گیری اندازه آید

قاشق, اریگامی, اندازه گیری, ابزار آشپزخانه

اندازه گیری, اریگامی, ابزار آشپزخانه, قاشق اندازه گیری اندازه آید

اریگامی, ابزار آشپزخانه, اندازه گیری, قاشق اندازه گیری اندازه آید

اریگامی, ابزار آشپزخانه, اندازه گیری, قاشق اندازه گیری اندازه آید

اندازه گیری, اندازه گیری, اریگامی, قاشق اندازه گیری اندازه آید

ارائه روشی نوین برای اندازه گیری فلزات سنگین در کشور
facebook google telegram twitter whatsApp