طاها پخش

سیاسیقانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
لایحه اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا تصویب شد

رئیس جمهور قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

مقررات بین المللی, ابلاغ روحانی, قانون تصویب اصلاحات, قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص دریا

مقررات بین المللی, ابلاغ روحانی, قانون تصویب اصلاحات, حفاظت محیط زیست
به نقل از حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان، قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

ماده واحده ـ اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات یادشده مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۷)، موضوع قطعنامه شماره (۸۴) ۲۵۷ کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی و آیین نامه استانداردهای بین المللی و روشهای پیشنهادی برای بررسی ایمنی در سانحه یا حادثه دریایی موضوع قطعنامه شماره (۸۴) ۲۵۵ کارگروه یادشده، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ پذیرش و مبادله اسناد اصلاحات بعدی مقررات یادشده منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی است.

لایحه اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی پیشگیری از آلودگی دریا تصویب شد
facebook google telegram twitter whatsApp