طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

اخبار اجتماعیاز سنت های جذاب انار چینی تا خانه های رویایی یک روستا
سنتی جذاب هنگام انار چینی در روستای طارم قزوین فیلم

نقل از های تصویری پخش شده چهار شنبه 28 مهر از استان ها را اینجا مشاهده کنید.

به نقل از ، نقل از های تصویری پخش شده چهار شنبه 28 مهر از استان های مازندران و قزوین را اینجا مشاهده کنید.
نقل از پخش شده, فیلم, قزوین, سنت انار چینی خانه رویایی روستا

نقل از پخش شده, فیلم, قزوین, نقل از استانی, مازندران, انارچینی
مازندران, قزوین, فیلم, سنت انار چینی خانه رویایی روستا


روستای زروم با خانه هایی رویایی فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp