طاها پخش

اخبار اجتماعیمگس های سفید اینطوری سلفی میگیرند!
اکسیژن با طعم مگس های سفید!

در حاشیه انتشار خبر «سرمای هوا، مگس های سفید را از بین نمی برد» محمدرضا ثقفی این کارتون را در شهروند منتشر کرد.


سلفی, کاریکاتور, مگس سفید, مگس سفید اینطوری سلفی میگیرند!

کاریکاتور, سلفی, مگس سفید

شهرداری از بعد مهار مگس های سفید برنیامد
facebook google telegram twitter whatsApp