طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

شروع سرشماری حضوری در قیرو کارزین
سرشماری حضوری در همدان شروع شد

با حضور18ماموران سرشماری عمومی نفوس و مسکن سرشماری حضوری در قیروکارزین انجام شد.

آغاز, قیر و کارزین, فارس, شروع سرشماری حضوری قیرو کارزین

آغاز, قیر و کارزین, فارس, حضوری, سرشماری
به نقل ازاز ؛ اشکان کاظمی مدیر اجرایی سرشماری قیرو کارزین گفت: هدف از این سرشماری جمع آوری داده ها و اطلاعات پایه ای تعداد، قابلیت زیاد افراد جامعه و واحدهای مسکونی کل کشور برای برنامه ریزان، سیاست گذاران، دولتمردان، پژوهشگران و سایر کاربران است.
وی با بیان اینکه کار شماری نفوس مسکن به صورت حضوری در پنج نقطه شهری و 313 آبادی و روستا در حال انجام است، افزود: 11 نفر در نقاط شهری، چهار نفر در نقاط روستایی، یک نفر غیر ساکن و یک نفر نیز به صورت تلفنی کار ثبت اطلاعات موردنیاز سرشماری حضوری در این شهرستان را انجام می دهد.
مدیر اجرایی سرشماری قیرو کارزین تصریح کرد: با توجه به تمدید زمان ثبتنام به روش اینترنتی خانوارها تا پیش از مراجعه مأموران تا 30 مهرماه امسال فرصت دارند در این طرح ملی به صورت الکترونیکی ثبتنام کنند.

از شروع سرشماری حضوری تا کاهش نرخ گوشت با واردات
facebook google telegram twitter whatsApp